خدمات و سرویس هایی سیستم امنیت خانگی هوشیار

سیسیتم امنیت خانگی هوشیار ، به شما این امکان را میدهد که در زمانی که در منزل یا دفتر کار خود نیستید، از امنیت محل مطمئن باشید و در هر لحظه، تصاویر محل را روی گوشی خود مشاهده کنید.

سرویس ها مربوط به سیستم امنیت خانگی هوشیار را میتوانید از لیست زیر مشاهده کنید.

لیست سرویسها سیستم امنیت خانگی هوشیار

لیست بسته های پیامکی سیستم امنیت خانگی هوشیار